கவிதை

Spread the love

உங்கள் மனசுக்குள் அருவியாக கொட்டும் கவிதைகளை மற்றவர்களும் அள்ளிப்பருகட்டும்.

வறண்டு போன இதயங்களில் நதியாக பாய்ந்து ஓடட்டும். இதமாகவோ,அழுத்தமாகவோ எழுதுங்கள்.

அது கவிதையின் எந்த வடிவமாகவும் இருக்கலாம்.

error: Content is protected !!